Przetargi.pl
„Dostawa pojazdów dla KP PSP w Działdowie”: - lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - lekkiego samochodu osobowego typu bus oraz - przyczepy towarowej lekkiej o dmc 750 kg”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, M.Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 697 05 00, , fax. 23 697 05 15
 • Data zamieszczenia: 2020-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
  M.Skłodowskiej-Curie 10
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 697 05 00, , fax. 23 697 05 15
  REGON: 130382512
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kppspdzialdowo.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pojazdów dla KP PSP w Działdowie”: - lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - lekkiego samochodu osobowego typu bus oraz - przyczepy towarowej lekkiej o dmc 750 kg”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów specjalnych i przyczepy towarowej lekkiej: • Część A - lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy • Część B – lekki samochód osobowy typu bus • Część C – przyczepa towarowa lekka o dmc 750 kg, Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach