Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym wraz z dodatkową ładowarką dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Wojska Polska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556910553
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  Wojska Polska 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556910553
  REGON: 170711628
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym wraz z dodatkową ładowarką dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuję przede wszystkim:1) Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego 5-osobowego, 5 - drzwiowego spełniającego warunki techniczno-eksploatacyjne dla samochodów z napędem 100% elektrycznym, wraz z dodatkową ładowarką oraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego.2) Zamawiający wymaga, aby samochód był wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku oraz był kompletny i gotowy do używania.3) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówienia wg wymagań określonych w OPZ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na posesji przy ul. Wojska Polskiego 1 na własny koszt i na własne ryzyko.4) Szczegółowo zakres zamówienia, parametry techniczne, warunki gwarancji i sposób realizacji i odbioru dostawy określony został w:a) Opisie przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ,b) Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach