Przetargi.pl
Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej i leczniczej wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, w obszarze D: likwidacja barier transportowych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, Ul. Wyborska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 734 , fax. 896 252 734
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Ul. Wyborska 12
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 734, fax. 896 252 734
  REGON: 51089387100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswnidzica.edupage.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Budżetowa jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup autobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej i leczniczej wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, w obszarze D: likwidacja barier transportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2020r., osiemnastoosobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, na potrzeby wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy zał. nr 4 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 1 wózku inwalidzkim. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 2560 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej. 5. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 6. Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 7. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne). Na zastosowane podzespoły/ akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP. 9. Przedmiot zamówienia wykonawca dostarczy na koszt i ryzyko własne do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy, ulica Wyborska 12. 10. Przedmiot zamówienia winien być wyposażony w ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych panujących w dniu dostawy. 11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. 12. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu. 13. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 2 lata. 14. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń. 15. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. 16. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 18. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. 19. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 20. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach