Przetargi.pl
Zakup samochodu ciężarowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12100 Szczytno, ul. K. Mrongowiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6231495 w. 41 , fax. 896 240 736
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
  ul. K. Mrongowiusza 2
  12100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6231495 w. 41, fax. 896 240 736
  REGON: 51075118300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ciężarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego rok produkcji 2017 (dopuszcza się rok produkcji 2016) o ładowności min. 4000 kg i mocy silnika min. 250 KM dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142100-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach