Przetargi.pl
Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2020-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka o ładowności min 13 000 kg ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego o wymiarach dł. 4,87m i szerokości 2,24m. 2. Specyfikacja pojazdu: 1) rok produkcji – od 2009; 2) napęd - 6x4 (tylne koła podwójne) lub 6x6; 3) zawieszenie: resorowe; 4) przebieg - max. 500 000 km Uwaga: Przebieg pojazdu ciężarowego wskazany w ofercie musi odpowiadać przebiegowi odczytanemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza różnicę w wielkości przebiegów pojazdu ciężarowego pomiędzy wskazaniem w ofercie a stanem faktycznym, jedynie w przypadku, gdy różnica spowodowana będzie dostarczeniem pojazdu do miejsca dostawy oraz miejsca wykonania przez Zamawiającego przeglądu stanu technicznego pojazdu, o którym mowa w ust 3 pkt 1) niniejszego rozdziału. 5) moc silnika– 350 – 480 KM; 6) skrzynia biegów – manualna lub automatyczna; 7) rodzaj paliwa – olej napędowy; 8) dopuszczalna ładowność –min. 13 tony, max 14 ton; 9) skrzynia ładunkowa: - rozładunek na 3 strony; - wysokość podłogi skrzyni do podłoża max 1,5 m; - możliwy demontaż burt i słupków w celu zamontowania wyposażenia dodatkowego typu piaskarka, remonter., - minimalne wymiary skrzyni długość min. 4,9 m, szerokość: min. 2,55 m. - płaska podłoga skrzyni ładunkowej. 10) zaczep do przyczepy min. 10 ton; 11) nowy lub używany wykazujący zużycie w maks. 40% komplet opon w tym zapasowe, w rozmiarze min. przód 22,5” – tył 22,5” 12) samochód musi posiadać fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu; 13) układ hamulcowy z ABS; 14) układ kierowniczy ze wspomaganiem; 15) typ kabiny kierowcy- min. dwu osobowa dzienna- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 16) norma emisji spalin min. EURO IV; 17) ilość osi: 3; 18) pojazd nie może mieć uszkodzeń blacharskich i mechanicznych, tj. nie może mieć: śladów korozji karoserii, perforacji, wycieków olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń zawieszenia i układu kierowniczego; 19) pojazd musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty do zarejestrowania na Zamawiającego oraz umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych. 20) pojazd musi być sprawny technicznie, po przeglądzie poświadczonym w stacji diagnostycznej, 21) pojazd bezwypadkowy; 22) na sprzedaż pojazdu Wykonawca wystawi fakturę, którą przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu. 23) w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - komplet potrzebnych do użytkowania kluczyków (w tym zapasowe), - polski dowód rejestracyjny wraz z książką pojazdu 24) pojazd ma być wyposażony w apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe; 25) gwarancja rozruchowa min. 30 dni. 26) miejsce dostawy pojazdu: Obwód Drogowy Nr 2 w Barczewie, ul. Kościuszki 80, 3. Warunki dodatkowe: 1) Wykonawca udostępni do wglądu pracownikom PSD w Olsztynie oferowany pojazd w celu weryfikacji danych i stanu technicznego pojazdu w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. 2) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega możliwość wykonania na swój koszt przeglądu wykonanego przez rzeczoznawcę. 3) Koszty związane z transportem pojazdu do serwisu oraz wykonaniem serwisu, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym w całości ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty. Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu ciężarowego wraz z niezbędnymi informacjami w zakresie parametrów technicznych pojazdu i wyposażenia. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach