Przetargi.pl
Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu ciężarowego typu wywrotka o ładowności min 13 000 kg ze skrzynią załadunkową umożliwiającą zamontowanie na niej remontera drogowego o wymiarach dł. 4,87m i szerokości 2,24m. 2. Specyfikacja pojazdu: 1) rok produkcji – od 2009; 2) napęd - 6x4 (tylne koła podwójne) lub 6x6; 3) zawieszenie: resorowe; 4) przebieg - max. 500 000 km Uwaga: Przebieg pojazdu ciężarowego wskazany w ofercie musi odpowiadać przebiegowi odczytanemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza różnicę w wielkości przebiegów pojazdu ciężarowego pomiędzy wskazaniem w ofercie a stanem faktycznym, jedynie w przypadku, gdy różnica spowodowana będzie dostarczeniem pojazdu do miejsca dostawy oraz miejsca wykonania przez Zamawiającego przeglądu stanu technicznego pojazdu, o którym mowa w ust 3 pkt 1) niniejszego rozdziału. 5) moc silnika– 350 – 480 KM; 6) skrzynia biegów – manualna lub automatyczna; 7) rodzaj paliwa – olej napędowy; 8) dopuszczalna ładowność –min. 13 tony, max 14 ton; 9) skrzynia ładunkowa: - rozładunek na 3 strony; - wysokość podłogi skrzyni do podłoża max 1,5 m; - możliwy demontaż burt i słupków w celu zamontowania wyposażenia dodatkowego typu piaskarka, remonter., - minimalne wymiary skrzyni długość min. 4,9 m, szerokość: min. 2,55 m. - płaska podłoga skrzyni ładunkowej. 10) zaczep do przyczepy min. 10 ton; 11) nowy lub używany wykazujący zużycie w maks. 40% komplet opon w tym zapasowe, w rozmiarze min. przód 22,5” – tył 22,5” 12) samochód musi posiadać fabrycznie montowaną kierownicę po lewej stronie pojazdu; 13) układ hamulcowy z ABS; 14) układ kierowniczy ze wspomaganiem; 15) typ kabiny kierowcy- min. dwu osobowa dzienna- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 16) norma emisji spalin min. EURO IV; 17) ilość osi: 3; 18) pojazd nie może mieć uszkodzeń blacharskich i mechanicznych, tj. nie może mieć: śladów korozji karoserii, perforacji, wycieków olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń zawieszenia i układu kierowniczego; 19) pojazd musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty do zarejestrowania na Zamawiającego oraz umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych. 20) pojazd musi być sprawny technicznie, po przeglądzie poświadczonym w stacji diagnostycznej, 21) pojazd bezwypadkowy; 22) na sprzedaż pojazdu Wykonawca wystawi fakturę, którą przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu. 23) w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - komplet potrzebnych do użytkowania kluczyków (w tym zapasowe), - polski dowód rejestracyjny wraz z książką pojazdu 24) pojazd ma być wyposażony w apteczkę, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe; 25) gwarancja rozruchowa min. 30 dni. 26) miejsce dostawy pojazdu: Obwód Drogowy Nr 2 w Barczewie, ul. Kościuszki 80,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty. Szczegółowe specyfikacje oferowanego pojazdu ciężarowego. Specyfikacja winna zawierać wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie czy oferowany pojazd spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego zakresie dotyczącym parametrów technicznych pojazdu ciężarowego, wyposażenia pojazdu ciężarowego, itp.... Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach