Przetargi.pl
Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01 , fax. (89) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, fax. (89) 527 35 36, 5272307
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-401

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań: Zadanie nr 1 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej nr S7 i S22 wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 2 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej Nr S7j, S51b, S51c, S51/S16, 16, 16i, 53, 58 wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 3 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej Nr 16, 59, 59b i 63 wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 4 - Czyszczenie, konserwacja separatorów znajdujących się na terenie posesji Wydziału Technologii-Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie wraz z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 5 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej Nr 16c, 51, 51a, 57, obwodu drogowego w Biskupcu oraz terenu posesji Rejonu w Lidzbarku Warmińskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 6 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oraz zespołów oczyszczających wody opadowe z dróg krajowych Nr 15, 16, 16b,16h, S7g, S7j wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 7 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej Nr 53, 57, 58 i 59 wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych; Zadanie nr 8 - Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z dróg krajowych nr 58, 58 b, 63, 16, 16d, 65b oraz oczyszczenie studni przepompowni wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90641000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach