Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, ul. Księżycowa oraz drogi gminnej Dół-Ławice na terenie Gminy Iława

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, ul. Księżycowa oraz drogi gminnej Dół-Ławice na terenie Gminy Iława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iława. 2. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1) Część I - Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, ul. Księżycowa 2) Część II - Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice 1) Część I - Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, ul. Księżycowa 1.1 Parametry techniczne: długość – 588 mb, klasa techniczna drogi – D - dojazdowa kategoria ruchu KR 2 prędkość projektowa Vp = 40 km/h Parametry geometryczne drogi są następujące: szerokość jezdni – 4,50m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa spadki poprzeczne – daszkowy – 2 % Parametry ciągów pieszych (chodników): szerokość chodnika – 1,5 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm Parametry zjazdów: szerokość dostosowana do istn. 4,00 – 8,00 m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa 1.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe Rozwiązanie wysokościowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartości 2%. 1.3. Projektowane przekroje normalne 1.3.1. Elementy drogi jezdnia – nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm 1.3.2. Chodniki szerokość chodnika 1,50 m. Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielkość spadków 2%. Chodniki wykonać w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonać z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm wysokość + 12 cm. 1.3.3. Zjazdy Szerokość zjazdów dopasowana do istniejących 4,00 – 8,00 m wykonane z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej oraz podbudowie z kruszywa łam. stab. mechanicznie grub.10 cm 1.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni Jezdnia z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej Warstwa ścieralna – naw. cienkowarstwowa bitumiczna powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem fr. 5-8mm i 8-11mm oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0-31,5mm o grubości 10cm, Chodnik Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 6 cm, Warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5mm o gr. 10 cm, Warstwa odsączająca z piasku 0/20 o gr. 10 cm, Zjazdy Warstwa ścieralna – nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym fr. 5-8mm Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym fr. 8-11 mm Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm, 1.5. Odwodnienie Odwodnienie odbywać się będzie poprzez układ projektowanych wpustów ulicznych. Z wpustów deszczowych woda odprowadzana zostanie do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne należy podłączyć poprzez studzienki rewizyjne za pomocą przykanalików fi200 PVC kl. S lub PP o spadku 1-4%. Wpusty należy wykonać jako typowe betonowe fi500 z osadnikiem szlamu odciążającymi pierścieniami betonowymi z betonu C16/20 (B-20). Wpusty przykryte kratą żeliwną. Studzienki połączeniowo – rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych fi1000 z dnem prefabrykowanym z włazem żeliwnym kl..D. 1.6. Oświetlenie Wykonanie 20 punktów oświetleniowych LED 2) Część II - Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice 1.1 Parametry techniczne klasa techniczna drogi D – dojazdowa kategoria ruchu KR 2 prędkość projektowa Vp=40km/h Parametry geometryczne drogi są następujące: szerokość jezdni – 5,00m nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 4 cm (warstwa ścieralna) spadki poprzeczne – daszkowe i jednostronne – 2% Parametry ciągów pieszych (chodników): szerokość chodnika – 1,50 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm spadki poprzeczne jednostronne do jezdni i na teren przyległy Parametry zjazdów: szerokość dostosowana do istniejących 4,00 – 6,00 m nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 8 cm długość: 2 398 mb powierzchnia: jezdnia 12 165 m2, chodniki 1 324,50 m2, zjazdy 354,50 m2 1.2 Projektowane rozwiązania wysokościowe Rozwiązanie wysokościowe przebudowywanej drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni i zjazdów. Pochylenia poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe o wartości do 2%. Na łukach poziomych 2%. Minimalne pochylenie podłużne 0,33%, maksymalne 5,56% 1.3 Projektowane przekroje normalne 1.3.1 Elementy drogi jezdnia – nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10-15 cm 1.3.2 Chodniki szerokość chodnika 1,50 m. Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni i na teren przyległy. Wielkość spadków 2%. Chodniki wykonać w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonać z kostki betonowej szarej grub. 6cm. 1.3.3 Zjazdy Szerokość zjazdów 4,00 – 5,00 m wykonane z betonu asfaltowego grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łam. stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm, 1.3.4 Pobocza Szerokość poboczy 0,75 m wykonane z kruszywa łamanego stab. mech. grub. 15 cm. 1.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni Jezdnia : - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 10 cm - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm Chodnik : - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 6 cm, - warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, - odbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5mm o gr. 10 cm, - warstwa odsączająca z piasku 0/20 o gr. 10 cm, Zjazdy : - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 20 cm 1.5 Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe do przydrożnych rowów 1.6 Oświetlenie Wykonanie 31 punktów oświetlenia LED plus 1 punkt oświetlenia solarnego. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. 2. Kod CPV: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego, 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości: dla części I: 14 000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) dla części II: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Iławie Nr 88 8831 0002 2001 0100 0680 0008. Wadium wniesienie w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na składanie ofert, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- oryginał należy dołączyć do oferty, 3) gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) -oryginał należy dołączyć do oferty. 3. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert. 4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Części I-II - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik Nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach