Przetargi.pl
Dostawę samochodu ciężarowego 12 T z platformą ładunkową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2018-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę samochodu ciężarowego 12 T z platformą ładunkową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 11 990 kg z silnikiem wysokoprężnym o mocy minimum 170 kW do przewozu różnego rodzaju ładunków, zwanego dalej „samochodem” lub „pojazdem”. Wymagane jest, aby samochód miał zamontowaną z tyłu skrzyni ładunkowej platformę ładunkową o udźwigu min. 1, 5 t chowaną pod skrzynię. 2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. Nr 45, poz. 524) w zakresie ustalonym dla pojazdu specjalizowanego. 3. Szczegółowy opis samochodu, wyposażenia i wymaganych dokumentów zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach