Przetargi.pl
Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-440 Majdan Wielki, Majdan Wielki 392
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (084) 660 78 57 , fax. (084) 60 78 57
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
  Majdan Wielki 392 392
  22-440 Majdan Wielki, woj. lubelskie
  tel. (084) 660 78 57, fax. (084) 60 78 57
  REGON: 95029191500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. warunków gwarancji i innych wymagań zamawiającego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps.majdanwielki.roztocze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach