Przetargi.pl
Dostawa samochodu fabrycznie nowego - rok produkcji 2013, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Ul. Bohaterów Monte Cassino 12/12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 685 61 59 , fax. 84 685 61 59
 • Data zamieszczenia: 2013-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca
  Ul. Bohaterów Monte Cassino 12/12 12/12
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 685 61 59, fax. 84 685 61 59
  REGON: 95121658300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtzbiszcza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu fabrycznie nowego - rok produkcji 2013, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy. Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu fabrycznie nowego typu bus - rok produkcji 2013, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy - 1 sztuka. Silnik o mocy 150 KM, pojemności 2400 cm3, paliwo - olej napędowy, normy emisji spalin - euro 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtzbiszcza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach