Przetargi.pl
Dostawa 2 samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami II.

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2014-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94 94
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów osobowych, każdy przystosowany do przewozu 9 osób (w tym osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami II. 2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia fabrycznie nowego, nieużywanego 1 samochodu osobowego do przewozu 9 osób, przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, 23-400 Biłgoraj, Teodorówka 1. 2) dostarczenia fabrycznie nowego, nieużywanego 1 samochodu osobowego do przewozu 9 osób, przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Gen. Bora Komorowskiego 20. 3. W ramach obsługi serwisowej zakupionego samochodu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez producenta stacjach obsługi na terenie całej Polski. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: a) Część I - Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego do przewozu 9 osób (w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim) dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. b) Część II - Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego do przewozu 9 osób (w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim) dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub na obie CZĘŚCI zamówienia. Oferty każdej CZĘŚCI będą oceniane oddzielnie. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz wymagania dot. warunków gwarancji i innych wymagań zamawiającego zawierają załączniki nr 1 i 1 a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset i 00/100 zł) dla każdej Części.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach