Przetargi.pl
Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancyjnym dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminach Bychawa, Zakrzew oraz Bełżyce

Gmina Bychawa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660004 w. 42 , fax. 81 5660048
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bychawa
  ul. Partyzantów 1 1
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660004 w. 42, fax. 81 5660048
  REGON: 43102009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancyjnym dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminach Bychawa, Zakrzew oraz Bełżyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zwłaszcza o zagrożeniach związanych z niedotrzymaniem terminu zakończenia zadania. 15) Egzekwowanie jakości robót budowlanych sprawdzanie na bieżąco jakości materiałów i robót, jak również urządzeń, czy odpowiadają jakości, standardom i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę robót wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Ocena użytych przez Wykonawcę robót materiałów budowlanych:- nadzorowanie badań materiałów budowlanych, - kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, - zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, - zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm. Żądanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości. Egzekwowanie od Wykonawcy przedstawiania dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych - certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń. (W przypadku użycia przez Wykonawcę robót materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej Wykonawca robót winien uzyskać pisemną aprobatę Projektanta, zgodę Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego). 16) Prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy a w szczególności elementów ulegających zakryciu lub zanikających. 17) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających poprzez wpis do dziennika budowy. Zorganizowanie i uczestniczenie w rozruchu technologicznym wbudowanych urządzeń . Żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.). 18) Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych o ile będą mieli dostęp do tych informacji. Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów BHP - wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy pracowników którzy zachowują się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, są niekompetentni lub niedbale wykonują swoją pracę. Wydawanie Kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń bezpieczeństwa. Podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie. Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią. 19) Kontrola zachowania w czasie wykonywania robót budowlanych wymagań ochrony środowiska, a w szczególności egzekwowanie od Wykonawcy podjęcia działań minimalizujących możliwość wystąpienia w wyniku prowadzonych prac budowlanych szkód przyrodniczych. 20) Bieżące kontrolowanie prawidłowości wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów. 21) Uzyskanie od użytkowników obiektów pisemnych potwierdzeń odbytych wizyt kontrolnych w czasie prowadzenia robót budowlanych. 22) Opiniowanie na piśmie wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych bądź uzupełniających, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na roboty dodatkowe bądź uzupełniające. Egzekwowanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji które niosą za sobą skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego, oraz aby zmiany były na bieżąco wprowadzane do dokumentacji powykonawczej. 23) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, DTR, protokołu sprawdzeń, instrukcji obsługi, protokołu przeszkolenia obsługi Zamawiającego, oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie. 24) Egzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od niego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego. 25) Sprawdzenie kompletności wykonania robót przez Wykonawcę zgodnie z umową, potwierdzenie pisemne ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad na dokumentach wskazanych przez Zamawiającego, kompletności dokumentów i gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy. Przekazywanie Zamawiającemu informacji o wynikach przeprowadzonego pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych w toku realizacji zadania. 26) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej inwestycji. 27) Opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń. 28) Sprawdzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia sporządzonego przez Wykonawcę, oraz sporządzenie takiego rozliczenia w przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od tego obowiązku. 29) Sporządzenie wraz z Wykonawcą robót niezbędnej dokumentacji celem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 30) Sporządzenie z Zamawiającym ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót i dostaw. 31) Sporządzanie z Zamawiającym dokumentacji z odbioru końcowego i przeglądów gwarancyjnych obejmującej: wykaz usterek i wad, wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia. Sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przedkładanych przez Wykonawcę oraz dokumentów załączonych do rozliczania robót (dotyczy wszystkich odbiorów). 32) Udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorze ostatecznym. Potwierdzanie poprawności usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru jaki i podczas przeglądów gwarancyjnych. 33) Wykonywanie innych czynności nie określonych powyżej przewidzianych dla Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), innymi przepisami prawa, z postanowieniami decyzji odpowiednich organów, zezwoleniami na prowadzenie robót i umową z Wykonawcą robót budowlanych. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) Wykonanie robót budowlanych objętych usługą nadzoru nastąpi w formule - zaprojektuj i wybuduj - zaprojektowanie i wykonanie - montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (8 zestawów: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego -Hubala- ul. Reymonta 4b 23-100 Bychawa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Ratunkowy ul. 11-Listopada 14 23-100 Bychawa, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Gen. Andersa 2 23-100 Bychawa, Dom Dziecka Wola Gałęzowska 116 - budynek główny, Dom Dziecka Wola Gałęzowska 116 - oficyna, Dom Dziecka Wola Gałęzowska 116 - budynek pomocniczy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce) oraz montażu 628 szt. kolektorów w indywidualnych budynkach mieszkalnych (gmina Bychawa - 400, gmina Zakrzew - 228), w miejscowościach: - Gmina Bychawa: Bychawa, Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Józwów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Kowersk, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Osowa, Osowa-Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża-Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Zadębie, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia, Zdrapy. - Gmina Zakrzew: Annów, Baraki, Boża Wola, Dębina, Karolin, Majdan Starowiejski, Nikodemów, Ponikwy, Szklarnia, Targowisko, Targowisko-Kolonia, Tarnawka Druga, Tarnawka Pierwsza, Wólka Ponikiewska, Zakrzew, Zakrzew-Kolonia. Ponadto należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane polegające na wymianie źródeł ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji w czterech kotłowniach: na terenie gminy Bychawa - w budynku Szkoły Podstawowej w Bychawie - 2 kotły o łącznej mocy minimalnej 250 kW i w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej 1 kocioł o mocy minimalnej 100 kW, oraz na terenie gminy Zakrzew - w budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewie 2 kotły o łącznej mocy minimalnej 130 kW i w budynku Szkoły Podstawowej w Dębinie 2 kotły o mocy minimalnej 100 kW. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu zgodnie PFU, oraz dopełnienie wymagań prawa budowlanego umożliwiających realizację poszczególnych projektów pozwalających na osiągnięcie poniższych wskaźników: - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 636 szt., - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu 4 szt, - Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) 0,58 MW. 3) Wykonanie innych robót niezbędnych do wykonania pełnego zakresu umożliwiających użytkowanie wykonanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium 1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) 2) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie z dopiskiem: wadium - nadzór solary. 4) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 30.01.2014 r., do godz. 11:00. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 5) Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e, do oferty należy dołączyć oryginał. 7) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 3. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 6). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach