Przetargi.pl
Usługi transportowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7514215 , fax. 81 751 27 49
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bolesława Leśmiana 4 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 7514215, fax. 81 751 27 49
  REGON: 43101087800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozswidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Zamówienie podzielne jest na 4 pakiety : Pakiet Nr 1 - Transport sanitarny. Pakiet Nr 2 - Transport materiałów biologicznych i medycznych. Pakiet Nr 3 - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych. Pakiet Nr 4 - Transport specjalistyczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opis wykonania usługi w zakresie : Pakietu Nr 1 - Transport sanitarny. Pakietu Nr 2 - Transport materiałów biologicznych i medycznych. Pakietu Nr 3 - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych. Pakietu Nr 4 - Transport specjalistyczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozswidnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach