Przetargi.pl
ZAKUP PALIWA GAZOWEGO OBEJMUJĄCEGO DYSTRYBUCJĘ I ZAKUP GAZU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY NA LATA 2021-2023

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. KEN
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277-51-00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
  al. KEN 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277-51-00, , fax. -
  REGON: 11136395000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfo.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP PALIWA GAZOWEGO OBEJMUJĄCEGO DYSTRYBUCJĘ I ZAKUP GAZU DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY NA LATA 2021-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1.6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach odbiorcy na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwy: - 09120000-6 Paliwa gazowe, - 09123000-7 Gaz ziemny, - 65210000-8 Przesył gazu. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 4. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że: 1) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ofertę wraz z załącznikami należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wejście na platformę poprzez link: https://dbfo-ursynow.ezamawiajacy.pl/ B. OŚWIADCZENIE SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dbfoursynow@edu.um.warszawa.pl, przekazują Zamawiającemu pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego Oświadczenie o przynależności lub informację o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 części C SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 4 części C SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 części C SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 5 części C SIWZ stosuje się. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 części C SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 części C SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 5 części C SIWZ stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach