Przetargi.pl
Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (ON i Pb 95) w 2021 r.

Gmina Głowaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-903 Głowaczów, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 231 075 , fax. 486 231 217
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głowaczów
  Rynek 35
  26-903 Głowaczów, woj. mazowieckie
  tel. 486 231 075, fax. 486 231 217
  REGON: 67022364600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowe zakupy paliw płynnych (ON i Pb 95) w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych tj: oleju napędowego - ON, benzyny bezołowiowej - Pb 95 do eksploatacji pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Głowaczów, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku. Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy, które winny być położone w odległości nie większej niż 4 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić całodobową obsługę w zakresie tankowania samochodów w paliwa, a w szczególności pojazdów OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz pojazdów przeznaczonych do odśnieżania dróg. Bezgotówkowy zakup paliw i produktów do eksploatacji pojazdów odbywał się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą upoważnieni do bezgotówkowego zakupu paliw płynnych i potrzebnych produktów do eksploatacji pojazdów. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania dokonanych transakcji sprzedaży na wykazach otrzymanych od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Każda transakcja zakupu musi być potwierdzona podpisem stron: upoważnionego kierowcy tankującego pojazd i pracownika obsługi stacji paliw. „Wykazy” z dokonanych transakcji będą podstawą do wystawienia faktury. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup do systematycznego tankowania pojazdów w paliwa w następujących ilościach: - olej napędowy - ON w ilości – 57.000 l - benzyna bezołowiowa - Pb 95 w ilości – 6.000 l - płyn ”AdBlue” - roztwór mocznika, stosowany do selektywnej redukcji tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w system SCR w opakowaniach o poj. 18 l – 48 szt. (864 l). Zakup paliw będzie się odbywał w litrach rzeczywistych, bez przeliczania na temp. 150 C. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r, poz. 1680) oraz odpowiadać Polskim Normom: Pb 95 - (PN-EN 228 :2013-12); ON- (PN-EN 590:2013-04). Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 1 dnia i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w ciągu 1 dnia od daty uznania reklamacji. Zapotrzebowania ilościowe podanych paliw są przewidywane -szacunkowe (+/-). Podane zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia nie jest wiążące dla zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych, które uzależnione będzie od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. Rozliczenie za dokonane transakcje będzie się odbywać w okresach miesięcznych, wobec czego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznych wykazów pobranych produktów wg otrzymanych druków od Zamawiającego: - Wykaz pobranych poszczególnych paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON i dodatku do oleju napędowego AdBlue. Wykazy muszą być sporządzane na bieżąco, w momencie tankowania poszczególnego paliwa oraz obowiązkowo muszą być podpisane przez upoważnioną osobę Zamawiającego, a także pracownika obsługującego stację paliw. Powyższe „Wykazy” Wykonawca obowiązkowo załącza do faktury. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - olej napędowy ON - 09134100-8, - benzyna bezołowiowa Pb 95 – 09132100-4,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa URE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Formularz ofertowy, 3. Pełnomocnictwo o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – zał. nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach