Przetargi.pl
Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych oraz zakup systemu antywirusowego

Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-193 Warszawa, Stawki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 531 03 00, , fax. 22 531 03 01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2
  00-193 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 531 03 00, , fax. 22 531 03 01
  REGON: 13049097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uodo.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych oraz zakup systemu antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla dedykowanych systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: część I – Zakup i wdrożenie systemu antywirusowego część II – Aktualizacja Systemu Trend Micro część III – Zakup wsparcia dla Systemu IT Manager część IV – Zakup wsparcia dla urządzeń FortiAnalizer część V – Wsparcie dla tworzenia formularzy ESP część VI – Wsparcie do systemu Asseco ERP Softlab ERP Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ zawarty jest dla każdej części w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach