Przetargi.pl
ZAKUP PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM

WIORiN w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-250 ŁÓDŹ, SIEWNA
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426116660 , fax. 426116660
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WIORiN w Łodzi
  SIEWNA 13A
  94-250 ŁÓDŹ, woj. łódzkie
  tel. 426116660, fax. 426116660
  REGON: 47296702100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/lodz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów paliwowych, w systemie bezgotówkowym na stacjach paliwowych Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem kart flotowych lub kart stałego klienta lub innych spersonalizowanych / zindywidualizowanych dokumentów uprawniających do dokonywania transakcji zakupu paliw płynnych i ich rejestracji w systemie elektronicznym z odroczonym terminem płatności tj.: a/ benzyn bezołowiowych ( CPV 09132100-4) b/ olejów napędowych (CPV 09134100-8), c/ LPG (CPV 09133000-0) Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1680) oraz w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r., poz. 540). 2. Samochody służbowe znajdują się na wyposażeniu i w użytkowaniu komórek organizacyjnych (delegatur i oddziałów) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi mających swoje siedziby w 18 miejscowościach na terenie województwa łódzkiego. Adresy siedzib poszczególnych komórek organizacyjnych, szacowane miesięczne i roczne zapotrzebowanie paliw płynnych dla poszczególnych pojazdów przedstawiono w zał. nr 6 do niniejszej Specyfikacji „Przewidywane miesięczne zakupy paliw płynnych dla samochodów służbowych „. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy szacowanych ilości paliw wskazanych w pkt 3 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający ma prawo rezygnacji z dalszych zakupów paliwa. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych oraz ewentualnej zmiany liczby pojazdów służbowych Zamawiającego w okresie obowiązywania zawartej umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Sumaryczna ilość paliwa objętego postępowaniem w okresie obowiązywania umowy wynosi: - etylina bezołowiowa 95 – 41424 l ( w tym 34520 l jako zamówienie podstawowe i 6904 l jako prawo opcji - etylina bezołowiowa 98 – 6744 l ( w tym 5620 l jako zamówienie podstawowe i 1124 l jako prawo opcji ) - oleje napędowe – 11472 l ( w tym 9560 l jako zamówienie podstawowe i 1912 l jako prawo opcji ) - LPG – 1296 l ( w tym 1080 l jako zamówienie podstawowe i 216 l jako prawo opcji ). 4. W ramach przewidzianych limitów, wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca, umożliwi zakup paliw płynnych przeznaczonych dla urządzeń i sprzętu rolniczego takiego jak pilarki spalinowe, kosiarki w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Delegaturze w Sieradzu i Delegaturze w Skierniewicach oraz agregat prądotwórczy, kosiarka i pilarki w siedzibie WIOR i N w Łodzi. Łączna ilość paliwa przewidzianego do zakupu na wskazane cele w okresie obowiązywania umowy wynosi: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim – 120 l etyliny bezołowiowej Eurosuper 95 Delegatura w Sieradzu – 96 l etyliny bezołowiowej Eurosuper 95 Delegatura w Skierniewicach – 96 l etyliny bezołowiowej Eurosuper 95 WIOR i N w Łodzi – 360 l etyliny bezołowiowej Eurosuper 95 oraz - 120 l etyliny bezołowiowej Eurosuper 98 – 240 l oleju napędowego 5. Rozliczenia za zakupione na stacjach Wykonawcy paliwa następować powinny z odroczonym terminem płatności nie częściej niż dwa razy w miesiącu na podstawie przedłożonej faktury oraz załączonej do tej faktury specyfikacji zawierającej przynajmniej informację o dacie dokonania zakupu, rodzaju i ilości zakupionego paliwa, godzinie dokonania transakcji oraz stanie licznika pojazdu podczas tankowania. W przypadku osoby dysponującej dokumentem na „okaziciela” specyfikacja powinna zawierać przynajmniej informację o dacie dokonania transakcji zakupu oraz ilości i rodzaju zakupionego paliwa. Wystawiona faktura wraz ze specyfikacją transakcji winna być przesłana bezpośrednio do WIOR i N w Łodzi. Dokonujący zakupu winien otrzymywać na stacji paliw paragon fiskalny potwierdzający dokonanie transakcji. Niezależnie od tego Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu zbiorczą specyfikację dokonanych zakupów w okresach rozliczeniowych w formie elektronicznej na adres poczty internetowej da-lodz@piorin.gov.pl a. Podstawą do dokonywania zakupów powinna być indywidualna elektroniczna karta z mikroprocesorem identyfikująca pojazdy, które będą tankowane i elektroniczne karty wystawione na okaziciela lub inne indywidualne dokumenty uprawniające do dokonywania zakupów. b. Karty lub dokumenty o których mowa powinny być zabezpieczone indywidualnym kodem uniemożliwiającym dokonanie transakcji przez osoby nieuprawnione. c. Wszystkie pojazdy, jednorazowo mogą być tankowane wyłącznie do pełnego baku „pod korek” natomiast ilość tankowań w ciągu dnia przez jeden pojazd nie może przekroczyć liczby dwóch. Tankowanie paliw na podstawie kart imiennych odbywać się będzie do kanistrów. 6. Wykonawca będzie posiadał ważną koncesję na sprzedaż paliw będących przedmiotem zamówienia , przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku utraty koncesji na którykolwiek rodzaj paliwa będącego przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 7. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie , w zależności od potrzeb Zamawiającego, poprzez doraźne tankowanie paliw z wykorzystaniem kart flotowych. 8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa. 9. Wykonawca winien dysponować stacjami paliw spełniającymi wymogi przewidziane dla stacji paliw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853). 10. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany uwzględnić w systemie zakupu bezgotówkowego paliw pojazdy nowe nabyte przez Zamawiającego. 11. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania przynajmniej jedną stacją paliw w miejscowościach w których siedziby swoje mają delegatury i oddziały Zamawiającego lub w odległości nie większej niż 10 km od miejscowości , w której siedzibę mają delegatury i oddziały Zamawiającego oraz przynajmniej pięć stacji paliw rozśrodkowanych w każdym z pozostałych województw w kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: B/ formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), C/ pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej. D/ inne – 1. Aktualną Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2. Wykaz zawierający adresy stacji paliw należących do Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ usytuowanych przynajmniej po jednej, w miejscowościach w których siedziby swoje mają komórki organizacyjne Zamawiającego oraz przynajmniej po 5 stacji paliw rozśrodkowanych na terenie każdego z pozostałych województw w Kraju.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach