Przetargi.pl
Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2020 roku.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 98-270 Złoczew, ul. Parkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 202 205 , fax. 438 202 469
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew
  ul. Parkowa 12
  98-270 Złoczew, woj. łódzkie
  tel. 438 202 205, fax. 438 202 469
  REGON: 73002098300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_zloczew/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowych oraz rozbiórka istniejących ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Złoczew (załącznik nr 1 i 1a do SIWZ) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Złoczew, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej części zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części zawierających roboty polegające na rozbiórce istniejących oraz wykonaniu nowych ogrodzeń upraw leśnych na terenie poszczególnych leśnictw: Część 1 – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo Rychłocice, Część 2 – leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota, Część 3 – leśnictwo: Klonowa, Część 4 – leśnictwo: Grzyb, Część 5 – leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa, Część 6 – leśnictwo: Pyszków, Część 7 – leśnictwo: Potok, Część 8 – leśnictwo: Sokołów, Część 9 – leśnictwo Stolec, Część 10 – wyprz. grodzenie na pow. zrębowych leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo Rychłocice, leśnictwo: Dąbrowa   Grodzenia wykonane zostaną siatką leśną. Siatka niezbędna do wykonania nowych grodzeń pochodzić będzie z rozbiórki istniejących ogrodzeń upraw leśnych wykonywanej w ramach danej części przedmiotu zamówienia lub została złożona na terenie leśnictw w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części przedmiotu zamówienia.  Materiał do przygotowania słupków (drewno stosowe) zapewniony zostanie przez zamawiającego i przygotowany do transportu na terenie Nadleśnictwa Złoczew.  Dowóz siatki i pozostałych materiałów na powierzchnię pozostaje w gestii wykonawcy. Maszyny oraz narzędzia i inne materiały niezbędne do wykonania grodzeń wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Dla części przedmiotu zamówienia Wysokość wadium zł: Część 1 – leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo Rychłocice, 700,00 zł / Część 2 – leśnictwo: Orły; leśnictwo: Błota, 600,00 zł / Część 3 – leśnictwo: Klonowa, 300,00 zł / Część 4 – leśnictwo: Grzyb, 400,00 zł / Część 5 – leśnictwo: Oraczew, leśnictwo: Dąbrowa, 600,00 zł / Część 6 – leśnictwo: Pyszków, 200,00 zł / Część 7 – leśnictwo: Potok, 600,00 zł / Część 8 – leśnictwo: Sokołów, 100,00 zł / Część 9 – leśnictwo Stolec, 70,00 zł / Część 10 – wyprz. grodzenie na pow. zrębowych leśnictwo: Brąszewice, leśnictwo Rychłocice, leśnictwo: Dąbrowa 500,00 zł / 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW IBAN: PL 95 1020 4564 0000 5602 0008 9466 w tytule przelewu powołując się na w nr referencyjny lub opis postępowania umożliwiając jego zidentyfikowanie. 4. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty zaleca się załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia /gwarancji (Zamawiającym) jest Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew z siedzibą w Złoczewie 98-270 Złoczew, ul. Parkowa 12 b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, c. kwotę wadium, d. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, e. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: i. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. ii. którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa powyżej w pkt XIX.5 SIWZ. 7. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca o braku istnienia podstaw do wykluczenia, c) Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty określające: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; jeżeli zakres wymaganych informacji nie wynika z Zobowiązań; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach