Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w okresie od 15.02.2023 r. do 14.02.2025 r.

POWIAT RAWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468144631 , fax. 46 814 46 31
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT RAWSKI
  Plac Wolności 1
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468144631, fax. 46 814 46 31
  REGON: 750147774
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w okresie od 15.02.2023 r. do 14.02.2025 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w okresie od 15.02.2023 r. do 14.02.2025 r., obejmująca następujące paliwa: Lp. Rodzaj paliwa Ilość litrów 1) benzyna bezołowiowa „Pb 95” - około 6.000 l2) benzyna bezołowiowa „Pb 98” - około 4.300 l 3) Olej napędowy o polepszonych właściwościach (np. olej napędowy typu Verva ON, Diesel Gold, Shell V-Power lub równoważny) – „ON P” - około 3.800 l4) Olej napędowy - „ON” - około 35.000 l 5) Gaz propan-butan – „LPG” - około 3.000 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, złożą wraz z ofertą oświadczenia w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SWZ2) niepodlegania wykluczeniu - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:• koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach