Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 754 48 22, , fax. 44 7544822
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 754 48 22, , fax. 44 7544822
  REGON: 30427200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku na blok operacyjny w podziale na zadania oraz użyczenia bezpłatnie klipsownicy do zadania nr 8 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie Zadanie 1 – Trokary i kaniule do laparoskopii Zadanie 2 – Worek laparoskopowy Zadanie 3 – Sprzęt do koagulacji Zadanie 4 – Elektrody jednorazowego użytku Zadanie 5 – Staplery Zadanie 6 – Staplery do siatek przepuklinowych Zadanie 7 – Wkłady i pojemniki Zadanie 8 – Klipsy do zabiegów laparoskopowych Zadanie 9 – Uszczelki i dreny do laparoskopu Zadanie 10 – Ostrza do Shervera do artroskopii Zadanie 11 – Narzędzia chirurgiczne j. użytku sterylne Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców próbek w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu ze specyfikacją na każde wezwanie Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 2. Wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 3. Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 2 do SIWZ). 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI. niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców. 8.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach