Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka, Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z treścią § 55 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29. 03. 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016, poz. 1034 z późn. zm.) oraz z warunkami technicznymi zawierającymi szczegółowy opis prac, stanowiącymi załącznik do umowy. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do wykonywania umowy oraz poniesie koszty wszystkich czynności wymaganych przepisami prawa, w tym koszt ogłoszenia o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego oraz wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, do prawidłowego wykonania prac. Wykonawca odpowiada za zaniechania, czynności i prace wykonane przez podwykonawców, jak za własne. 2. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych; b) udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez strony, jeżeli wykonywanie powyżej wymienionych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy . Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania czynności określonych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 4) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, winno również zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy. 6) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego. Kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwaga: Jeśli czynności określone w pkt 1 ppkt a-b są wykonywane bezpośrednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), Wykonawca zamiast oświadczenia o zatrudnieniu powinien przedstawić oświadczenie o samodzielnym wykonaniu tych czynności, w przypadku Wykonawców (Podwykonawcy) jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą lub spółek osobowych, pod warunkiem, że czynności wykonywane są bezpośrednio przez wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający określa wysokość wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi nr 71 1240 3060 1111 0010 0515 4916 a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie, decydować będzie data i godzina uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w kasie Starostwa Powiatowego w Łodzi, Łódź ul. H. Sienkiewicza 3, VII piętro, pokój 704 albo załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w formach wskazanych w ust. 2 pkt 2-5 musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a oferta Wykonawca zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6) W przypadku każdej z ww. form wniesienia wadium Wykonawca musi jednoznacznie wskazać postępowanie, którego dotyczy wnoszone przez Niego wadium (znak/numer sprawy). Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 5. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach