Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew i 26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  Piłsudskiego 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, , fax. 422 159 166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew i 26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew i 26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk. Zamówienie jest podzielone na części: Część nr 1 dotyczy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk. • Liczba działek w części graficznej ewidencji pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej – 460; • Liczba punktów granicznych w obrębie – 2002; • Liczba punktów granicznych pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej – 907; • Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji – 60; • Liczba budynków ujawnionych na numerycznej mapie zasadniczej w wyniku pomiaru sytuacyjnego – 150; Część nr 2 dotyczy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew i 26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk. Obręb 17-Mianów: • Liczba działek w części graficznej ewidencji pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej – 188; • Liczba punktów granicznych w obrębie – 877; • Liczba punktów granicznych pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej –466; • Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji – 18; • Liczba budynków ujawnionych na numerycznej mapie zasadniczej w wyniku pomiaru sytuacyjnego –55; • Grunty leśne stanowią 66% powierzchni obrębu. Obręb 21-Puczniew: • Liczba działek w części graficznej ewidencji pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej – 193; • Liczba punktów granicznych w obrębie – 1694; • Liczba punktów granicznych pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej –448; • Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji – 18; • Liczba budynków ujawnionych na numerycznej mapie zasadniczej w wyniku pomiaru sytuacyjnego –95; • Grunty leśne stanowią 21% powierzchni obrębu Obręb 26-Wola Puczniewska: • Liczba działek w części graficznej ewidencji pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej – 120; • Liczba punktów granicznych w obrębie – 1274; • Liczba punktów granicznych pozyskanych na podstawie wektoryzacji mapy ewidencyjnej –178; • Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji – 13; • Liczba budynków ujawnionych na numerycznej mapie zasadniczej w wyniku pomiaru sytuacyjnego –34; • Grunty leśne stanowią 58% powierzchni obrębu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 2.200,00 zł – w przypadku złożenia oferty na część nr 1 zamówienia słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100, 2.800,00 zł – w przypadku złożenia oferty na część nr 2 zamówienia słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach