Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 78 00 , fax. 436 782 701
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
  ul. Łęczycka 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 78 00, fax. 436 782 701
  REGON: 73093482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 1.1) Cześć 1 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Czekaj, gmina Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie. 1.2) Nazwa obiektu Powiat: poddębicki Jednostka ewidencyjna: Uniejów Obręb: Czekaj 1.3) Podstawowe informacje o obiekcie • Powierzchnia obrębu 182 ha • Ilość działek w obrębie 154 • Ilość jednostek rejestrowych 69 • Szacowana liczba budynków 100 • Szacowana liczba lokali 10 • Szacowana liczba punktów granicznych 610 • Mapa ewidencyjna: analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %) cyfrowa (100 %) • Graniczy z obrębami: Brzeziny, Felicjanów, Wola Przedmiejska, m. Uniejów, gm. Uniejów, Biernacice, Zelgoszcz, gm. Wartkowice, pow. poddębicki. • Stan osnowy geodezyjnej - ogólnie dobry 2.1) Cześć 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzchy, gmina Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie. 2.2) Nazwa obiektu Powiat: poddębicki Jednostka ewidencyjna: Zadzim Obręb: Wierzchy 2.3) Podstawowe informacje o obiekcie • Powierzchnia obrębu 318 ha • Ilość działek w obrębie 244 • Ilość jednostek rejestrowych 129 • Szacowana liczba budynków 175 • Szacowana liczba lokali 0 • Szacowana liczba punktów granicznych 815 • Mapa ewidencyjna: analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %) cyfrowa (100 %) • Graniczy z obrębami: Bratków, Charchów Księży, Wola Flaszczyna, Kraszyn, Piotrów gm. Zadzim oraz Pudłówek, gm. Poddębice, pow. Poddębicki. • Stan osnowy geodezyjnej - ogólnie dobry 2. Cel i zakres opracowania dla każdej części 2.1) Cel prac: Prace modernizacyjne mają za zadanie modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) – dalej Rozp. 2001 oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia, szczególnie w zakresie dokładności położenia punktów granicznych. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 20 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Zaleska gm. Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi. 2.2) Zakres prac: 2.2.1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Poddębicach (PODGiK) oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. 2.2.2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz. 2.2.3. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających, dla których brak w/w danych. 2.2.4. Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków. 2.2.5. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. 2.2.6. Skompletowanie i przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do kontroli co najmniej tydzień przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu. 2.2.7. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony. 2.2.8. Zaimplementowanie zintegrowanych, aktualnych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego funkcjonującego w Starostwie. 2.2.9. Skompletowanie i przekazanie operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli i odbioru. 3. Nazwy i kody CPV dla wszystkich części: 71354300-7 usługi badań katastralnych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 i 6 SIWZ - warunki techniczne dla każdej części. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia ze względu na charakter wykonywanych czynności w zamówieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): - zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego / na Platformie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 dla danej części Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Wykonawca przekazuje zamawiającemu w/w oświadczenie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” zamieszczonego na stronie profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/poddebicki w zakładce dedykowanej postępowaniu. 3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach