Przetargi.pl
Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3239090 , fax. 052 3239080
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3239090, fax. 052 3239080
  REGON: 00053143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Gminy Białe Błota. Przedmiotem dostaw jest benzyna bezołowiowa E-95, E-98, gaz LPG oraz olej napędowy. Zakup paliwa będzie dokonywany na całodobowych stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. Stacje muszą być otwarte również w niedziele oraz święta. 2. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 243, poz. 2063 ze zm.). 3. Dostawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1058 ze zm.). Olej napędowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych 4. Szacunkowe zamówienie obejmować będzie zakup: - benzyny bezołowiowej E-95 w ilości 6 310 litrów; - benzyny bezołowiowej E-98 w ilości 3 490 litrów; - oleju napędowego ON w ilości 79 750 litrów; - LPG w ilości 4 920 litrów. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej E-95 i E-98, oleju napędowego oraz gazu LPG. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówień w stosunku do zapotrzebowania. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości niż w skazane w pkt. 4 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 5. Bezgotówkowy zakup paliwa będzie dokonywany w okresie do 3 lat licząc od dnia podpisania umowy. 6. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 7. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe lub równoważne umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa na terenie całego kraju. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 3 sztuki kart paliwowych, przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego + 1 łączna karta na sprzęt budowlany równiarka drogowa + koparko ładowarka + walec drogowy - łącznie 4 sztuki kart. 8. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu oraz karty na okaziciela Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych samochodów lub wymiany floty samochodowej albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 9. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 10. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. 12. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie 2 faktur VAT w miesiącu: 1 faktura za okres: 1 - 15 dzień miesiąca i 2 faktura za okres: 16 - ostatni dzień miesiąca, w terminie do 21 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 13. Dojazd pojazdów do najbliższej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być większy niż 6 km licząc od Urzędu Gminy Białe Błota, zlokalizowanego pod adresem: 86 - 005 Białe Błota, ul. Szubińska 7. 14. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały upust niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach