Przetargi.pl
Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Goplańska 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3515514, 3515437 , fax. 052 3515290
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
  ul. Goplańska 2 2
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3515514, 3515437, fax. 052 3515290
  REGON: 09009344800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pk-kruszwica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) dla samochodów oraz sprzętu należącego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. w następującej orientacyjnej ilości, tj.: - Benzyna bezołowioła (Pb 95) 1000 litrów - Olej napędowy (ON) 55 000 litrów 2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z polskimi normami oraz standardami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r. poz. 1058) oraz odpowiednich norm PN-EN 228:2009r i PN-EN 590:2011r. 3. Paliwa będą odbierane bezpośrednio ze stacji paliw przez zamawiającego. Tankowanie paliwa będzie realizowane sukcesywnie - w zależności od potrzeb. 4. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował stacjami paliw usytuowanymi w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych miasta Kruszwica oraz czynnych we wszystkie dni tygodnia w godzinach minimum od 06:00 do 22:00. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu ilości dostaw benzyny bezołowiowej (Pb95), oleju napędowego (ON do 50% zamówienia podstawowego. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie miało miejsce w terminie do 31 lipca 2017r. Upust cenowy w ramach prawa opcji nie ulega zmianie w stosunku do upustu cenowego zawartego w formularzu cenowym. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją kolejnych zamówień. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający nie ma obowiązku skorzystać z opisanego powyżej uprawnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pk-kruszwica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach