Przetargi.pl
Zakup paliw na potrzeby Nadleśnictwa Dobrzejewice w 2016 roku

Nadleśnictwo Dobrzejewice ogłasza przetarg

 • Adres: 87-123 Dobrzejewice, Zawały 101
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6742500 , fax. 056 6742501
 • Data zamieszczenia: 2015-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dobrzejewice
  Zawały 101 101
  87-123 Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6742500, fax. 056 6742501
  REGON: 87053000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dobrzejewice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw na potrzeby Nadleśnictwa Dobrzejewice w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa: - Zakup i dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dobrzejewice w roku 2016, w tym: benzyna bezołowiowa, olej napędowy, olej opałowy oraz gaz propan. 1. Paliwa: olej napędowy i benzyna będą tankowane przez Zamawiającego bezpośrednio do pojazdów na stacjach benzynowych Wykonawcy. 2. Olej opałowy ma być dostarczony przez Wykonawcę do siedziby biura Nadleśnictwa w Zawałach. 3. Gaz propan do celów grzewczych ma być dostarczany przez Wykonawcę do szkółki leśnej Bielawy, adres: ul. Leśny Trakt 5, 87-100 Toruń. Gaz będzie służył do ogrzewania tunelu foliowego. 4. Zamówienie jest podzielone na cztery części: Cześć nr 1. Dostawa oleju opałowego do budynku biura Nadleśnictwa Dobrzejewice w Zawałach. Przewidywana ilość oleju opałowego - 5 000 litrów. Część nr 2. Bezgotówkowy zakup paliw /olej napędowy i benzyna bezołowiowa E 95/, ze stacji znajdujących w promieniu do 10 km od siedziby Nadleśnictwa. Przewidywana ilość: olej napędowy - 28 000 litrów, benzyna 1 500 litrów. Część nr 3. Bezgotówkowy zakup paliw /olej napędowy i benzyna bezołowiowa E 95/, ze stacji znajdujących się w promieniu do 15 km od siedziby leśnictwa Komorowo /adres leśnictwa: Komorowo, 87-600 Lipno. Przewidywana ilość: olej napędowy - 13.500 litrów, benzyna - 1 000 litrów. Część nr 4. Dostawa gazu propan na szkółkę leśną Bielawy. Przewidywalna ilość gazu: 10 000 litrów. 5. Zamawiający zastrzega, że wyszczególnione w pkt. 2,4 paliwa powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe ( Dz. U. 2014 poz. 1547 z późn. zm.) a także spełniać normy: - PN EN 228:2009 - dla benzyny bezołowiowej - PN EN 590+A1:2011 - dla oleju napędowego - PN-C 96024+A1:2011- dla oleju opałowego - PN-C-96008-1998 - dla gazu propan Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zastrzeżeniem, że będą one odpowiadać parametrom jakościowym opisywanym powyżej. 6. Zakup paliw płynnych będzie realizowany sukcesywnie. Podane ilości w okresie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7. Wielkość zapotrzebowania na paliwa należy przyjąć jako szacunkową. 8. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. 9. Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dobrzejewice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach