Przetargi.pl
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Macikowie.

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6835400(-03) , fax. 56 6835276
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golub-Dobrzyń
  Plac Tysiąclecia 25 25
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6835400(-03), fax. 56 6835276
  REGON: 87111858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Macikowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Macikowie. a) roboty rozbiórkowe b) stropodach c) ściany, d) roboty instalacyjne, e) stolarka,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach