Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na warunkach określonych w SIWZ

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podobowice 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3024723 , fax. 52 2024778
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach
  Podobowice 49 49
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3024723, fax. 52 2024778
  REGON: 00029815200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspodobowice.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na warunkach określonych w SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna sprzedaż leków dla mieszkańców DPS u których prowadzone jest indywidualne leczenie. Ilość i asortyment leków podany w załączniku nr 2 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia i prowadzonej terapii lekowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w formie telefonicznej lub pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 W przypadku leków pilnych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie Zamawiającego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego. Wszystkie dostarczane leki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych) oraz pochodzić z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspodobowice.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach