Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice. Etap II

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 83 224 , fax. 52 56 83 229
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gen. Józefa Hallera 9 9
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 83 224, fax. 52 56 83 229
  REGON: 09237351900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl/?cid=207
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice. Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice Etap II. Zakres rzeczowy przebudowy drogi powiatowej nr 1257C, klasy Z na długości około 2,33 km obejmować będzie: - przygotowanie terenu pod budowę - roboty rozbiórkowe - wykonanie nawierzchni drogi - trasa główna - zjazdy publiczne i skrzyżowania - chodniki, zatoki - pobocza - oznakowanie poziome i pionowe - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Przedmiarach Robót lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 do 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych ww. dokumentach. Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania, w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i  Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją. Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą projektu technicznego, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz przedmiaru robót. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane opisane dokumentacją należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci oraz wydanymi decyzjami: - Zgłoszeniem robót budowlanych z dn. 25.06.2013 r. - Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 10.07.2013 r. (ROŚiGK 6220.10.7.2013) - Decyzją zezwalającą na usunięcie drzew z dn. 24.04.2013 r. (ROŚiGK 6131.119.2013) - Pismo GDDKiA-O-BY-Z-3-jw-4251-420a-13 z dn. 08.05.2013 r. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób: - Kierownik budowy-Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń). Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i  w  jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. UWAGA- dodatkowe zapisy w SIWZ związane z nowelizacją z grudnia 2013r. - Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. - Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy, które nie sprzeciwiają się postanowieniom zawartym w par. 10 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.swiecki.lo.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach