Przetargi.pl
dostawa wodomierzy mokrobieżnych

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Komunalna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 38 12 220 , fax. 0-52 320 65 62
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Komunalna 1 1
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 38 12 220, fax. 0-52 320 65 62
  REGON: 09236541900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wodomierzy mokrobieżnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wodomierzy mokrobieżnych: a. 450 sztuk; klasy min. B o średnicy DN 20, długość zabudowy L = 130 mm z separacją liczydła wody oraz kompletem śrubunków; b. 50 sztuk; klasy min. B o średnicy DN 15, długość zabudowy L = 110mm z separacją liczydła wody oraz kompletem śrubunków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowawieswielka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach