Przetargi.pl
Remont obiektu SP WZOZ MSW Bydgoszczy przy ulicy Kopernika 14 na potrzeby statutowe PZP i WKL

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5826252 , fax. 52 5826209
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
  ul. Markwarta 4-6 4-6
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5826252, fax. 52 5826209
  REGON: 09232534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektu SP WZOZ MSW Bydgoszczy przy ulicy Kopernika 14 na potrzeby statutowe PZP i WKL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na remoncie obiektu SP WZOZ MSW Bydgoszczy przy ulicy Kopernika 14 na potrzeby statutowe PZP i WKL w zakresie szczegółowo określonym w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiarach robót - załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100). 2. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: BZ WBK S.A. nr rachunku: 62-1500-1360-1213-6002-9914-0000. 1) Dowód wniesienia wadium pieniężnego załącza się do oferty w formie poświadczonej przez Wykonawcę kopii oryginału dowodu. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej - zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca dołączy oryginał dokumentu wniesienia wadium w jeden z następujących sposobów: 1) jako załącznik do oferty połączony w sposób trwały z ofertą; 2) w osobnej kopercie z dopiskiem Dowód wniesienia wadium stanowiącej załącznik do oferty, lecz z nią trwale nie połączony, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, stanowiącą załącznik do oferty połączy w sposób trwały z ofertą. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą. 5. Zwrot wadium nastąpi w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy jw. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub gdy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach