Przetargi.pl
Zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na dziewięciu salach rozpraw.

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na dziewięciu salach rozpraw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na siedmiu salach rozpraw, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 2. Zakres prac obejmuje: 1) dostawę sprzętu, montaż i uruchomienie systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury); 2) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac; 3) przekazanie dokumentacji technicznej; 4) szkolenie z zakresu obsługi systemu; 5) świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu. 3. Usługa wsparcia technicznego i serwis Systemu. 1) W ramach umowy Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu na warunkach opisanych w zał. nr 1 do umowy. 2) Usługa serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu obejmuje w szczególności: a. zapewnienie sprawnego, prawidłowego i wolnego od wad funkcjonowania Systemu w lokalizacji Zamawiającego; b. usuwanie wszelkich wad, błędów, awarii i uszkodzeń Systemu oraz ich skutków w lokalizacji Zamawiającego; c. udzielanie konsultacji oraz pomocy technicznej dla Systemu, świadczonych na rzecz Zamawiającego; d. realizację modyfikacji oprogramowania Systemu na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości; e. uaktualnianie środowiska Systemu, tzn. aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu zgodnie z ogłaszanymi poprawkami producentów oprogramowania i urządzeń (sterowniki, systemy operacyjne, bazy danych); f. oraz pozostałe czynności określone w zał. nr 1 do umowy. Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie Wykonawcy, wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach