Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Radomsku/procedura powtórzona/

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446854716 , fax. +48446854701
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446854716, fax. +48446854701
  REGON: 00031342000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Radomsku/procedura powtórzona/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Radomsku /procedura powtórzona/. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ – Pakiety od nr 1 do nr 44.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Załącznik nr 1 – formularz cenowy; Załącznik nr 2 - formularz ofertowy do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. c) Dostarczenia dokumentów: aktualnych folderów, kart technicznych wyrobów lub katalogów z poszczególnymi numerami katalogowymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia. W katalogach, kartach technicznych należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję np. Pakiet nr 1 poz. 1 oraz Pakiet nr 1 poz. 2 …. Itd. d) Deklaracja zgodności, certyfikat CE celem potwierdzenia, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymogi ustawy z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r. poz. 175) dla wyrobów medycznych. e) Pakiet nr 14, Poz. 1,2,5-11 - zamawiający oczekuje badań potwierdzających jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału z którego zostały wykonane kaniule potwierdzonymi dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi ( min.3) potwierdzającymi ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym w produkcji kaniul lub pozytywnych wyników badań kompatybilności biologicznej potwierdzające odpowiednią jakość materiałów z jakiego wykonano kaniulę zgodnie z normą EN ISO 10993 dla poliuretanu i także FEP zamiast podanych badań klinicznych f) Pakiet nr 14, Poz. 2 i 11 zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów rejestracyjnych oferowanych kaniul tj. aktualnej Deklaracji Zgodności i Certyfikatu CE. Dostarczenie wraz z ofertą. g) d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, a upoważnienie to nie wynika z dokumentacji rejestrowej. e) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. f) Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ - fakultatywny do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną