Przetargi.pl
Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy.

Gmina Nowe Ostrowy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-350 Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243 561 400 , fax. 243 561 400
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Ostrowy
  Nowe Ostrowy 80
  99-350 Nowe Ostrowy, woj. łódzkie
  tel. 243 561 400, fax. 243 561 400
  REGON: 61101578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania planuje się wykonanie 25 sztuk kompletnych biologicznie czynnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=[m3/d] od 0,30 do 1,35 m3. Oczyszczalnie są mikrostacjami oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającymi w technologii SBR – biologicznego reaktora sekwencyjnego i drenażu rozsączającego. Oczyszczalnie muszą być oznakowane CE. Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566- 3:2005+A2:2013 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzoną protokołem z badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane Komisji Europejskiej. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących z napowietrzaniem grawitacyjnym. Napowietrzanie musi się odbywać wyłącznie za pomocą dmuchawy. Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Powyższe urządzenie ma być kompaktową oczyszczalnią ścieków wykonaną z polietylenu. Ciąg technologiczny oczyszczalni może składać się z następujących urządzeń: - przyłącza kanalizacji PVC DN160, - studzienki rewizyjnej, - przepompowni ścieku surowego, - oczyszczalni SBR, - przepompowni ścieków oczyszczonych, - drenażu rozsączającego. Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (załącznik nr 2) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu. Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Warunki wniesienia wadium określone są w rozdz. IX SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty z wg wzoru - zał. nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6: podpunkt 2) litera a), b), c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej zawiera rozdz. VII pkt 14 SIWZ. 5. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów w przypadku wykonawców polegających na zasobach innego podmiotu zawiera rozdz. VII pkt 13 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach