Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Pękoszewska i Borszyce

Gmina Kowiesy ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 317 081 , fax. 468 317 036
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowiesy
  Kowiesy 85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 468 317 081, fax. 468 317 036
  REGON: 75014829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Pękoszewska i Borszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: budowa sieci wodociągowej PVC Ø160 o łącznej długości 687,50 m, wraz z hydrantami p.poż., zasuwami i robotami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań - potwierdzenia spełniania tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.2). SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach