Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Dom Dziecka Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-133 Warszawa, ul. Łukowska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8496013 , fax. 22 8488078
 • Data zamieszczenia: 2015-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka Nr 4
  ul. Łukowska 25 25
  04-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8496013, fax. 22 8488078
  REGON: 00025369800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: domdziecka4.bip.um.warszawa.pl/default.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  12051,35 : 24201
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153311709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 480,00 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt złote 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy w godzinach max 24 godziny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: domdziecka4.bip.um.warszawa.pl/default.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach