Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH

Akademia Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 814 085 , fax. 261 813 217
 • Data zamieszczenia: 2015-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Obrony Narodowej
  al. Gen. A. Chruściela 103 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 814 085, fax. 261 813 217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców i warzyw mrożonych oraz dań gotowych garmażeryjnych. Lody różne smaki w kuwetach 5000 ml szt. 40, Ciasto francuskie mrożone 450g kg 60, Uszka mrożone z mięsem 450g kg 80, Kurki mrożone 2500g kg 20, Borowiki mrożone 2500g kg 200, Podgrzybki mrożone 2500g kg 100, Frytki karbowane mrożone 2500g kg 500, Marchewka Juniorka cała (mini) 2500g kg 1000, Brokuły mrożone 2500g kg 600, Kalafior mrożony 2500g kg 700, Fasolka szparagowa mrożona 2500g kg 500, Groszek zielony mrożony 2500g kg 250, Bukiet warzyw kwiatowy mrożonych 2500g kg 700, Mieszanka Euro-mix mrożona 2500g kg 1000, Marchew paryska (kulki) mrożona 2500g kg 50, Warzywa na patelnię mieszanka mrożona kg 60, Brukselka mrożona 2500g kg 450, Szpinak liście mrożony 2500g kg 300, Maliny mrożone 2500g kg 50, Czarna porzeczka mrożona 10kg kg 200, Truskawka mrożona 10kg kg 1000, Sliwki bez pestek mrożone 10kg kg 1000, Wiśnie bez pestek mrożone 10kg kg 1000, Jagody mrożone kg 140, Mieszanka kompotowa kg 800
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153311709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców, każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6100,00 zł słownie sześć tysięcy sto złotych,Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Sposób wniesienia wadium wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. X Oddział Warszawa nr rachunku 70 1240 6074 1111 0010 5240 0581, z dopiskiem wadium w postępowaniu 81/2015, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty; pozostałe formy wadium - oryginał należy złożyć w kasie AON budynek nr 1, I piętro; kasa czynna we wtorki i piątki w godz. 10:00 - 13:00 lub w Kancelarii Jawnej AON - budynek nr 101 pokój 210a II piętro każdego dnia tygodnia w godzinach 800 do 1100 i od 1300 do 1500 a kserokopię zamieścić w ofercie.Wykonawca składający wadium w pozostałych formach w Kancelarii Jawnej zobowiązany jest do czytelnego oznaczenia koperty, w której wadium jest przekazywane do Zamawiającego - WADIUM W POSTĘPOWANIU -Dostawa warzyw i owoców mrożonych dla AON, Nr sprawy 81/2015, do dnia 09.11.2015 r. do godz. 09:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. Uwaga:Gwarancja wniesienia wadium zobowiązuje Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakośc
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach