Przetargi.pl
dostawa warzyw i owoców mrożonych

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 7564136 , fax. 0-22 7564136
 • Data zamieszczenia: 2014-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Potulickich 1 1
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 7564136, fax. 0-22 7564136
  REGON: 00101049500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa warzyw i owoców mrożonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa warzyw i owoców mrożonych dla około 122 Mieszkańców Domu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153311709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piaseczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach