Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanej koparko–ładowarki – część I; Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego – część II.

Gmina Krzywcza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-755 Krzywcza, Krzywcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48166711486 , fax. +48167332202
 • Data zamieszczenia: 2017-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywcza
  Krzywcza 36
  37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie
  tel. +48166711486, fax. +48167332202
  REGON: 650900393
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanej koparko–ładowarki – część I; Zakup i dostawa używanego ciągnika rolniczego – część II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy); Dla części II - 1 680,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach