Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 39310 Radomyśl Wielki, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 819 121 , fax. 146 819 123
 • Data zamieszczenia: 2017-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl Wielki
  Rynek 32
  39310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
  tel. 146 819 121, fax. 146 819 123
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: a)Dla części nr 1 – 30.000,00 zł b)Dla części nr 2 – 1.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach