Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 w Żurawicy w okresie I półrocza 2017 roku

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2016-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 w Żurawicy w okresie I półrocza 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część I Pieczywo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 1.1a Część II Warzywa i owoce i ich przetwory Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 2. 2a Część III Mrożonki i ryby Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 3. 3a Część IV Mięso i kiełbasa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 4. 4a Część V Nabiał Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 5. 5a Część VI Słodycze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 6. 6a Część VII Garmażerka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 7. 7a Część VIII Wyroby cukiernicze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 8. 8a Część IX Pozostałe artykuły suche i inne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 9. 9a Część X Jabłka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 10. 10a Dotyczy wszystkich części 2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakietu dostarczanego do stołówki przy Gimnazjum w Żurawicy” sporządzony jest przy pomocy aplikacji Microsoft Excel o nazwie „szczeg_opis_zam_1_pol_2017.xls” i stanowi załączniki nr 1 w formie elektronicznej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakietu dostarczanego do stołówki przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Żurawicy” sporządzony jest przy pomocy aplikacji Microsoft Excel o nazwie „szczeg_opis_zam_1a_pol_2017.xls” i stanowi załączniki nr 2 w formie elektronicznej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o maksymalne ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie. 5. Dostawy asortymentu odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 630-1030 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru w magazynie kuchni Gimnazjum w Żurawicy – dotyczy asortymentu opisanego w pakietach nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, oraz rozładunku towaru w magazynie kuchni Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurawicy – dotyczy asortymentu opisanego w pakietach nr. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a. 6. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o zamówienia częściowe zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu asortymentu i ilość towaru który dostarczany będzie następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach towar dostarczany będzie w dniu otrzymania zamówienia (pilne zlecenie). 7. Uwaga ! Wykonawca zobowiązuje się do realizacji „Pilnego zlecenia” w terminie maksymalnie 4 godzin liczonych od pełnej godziny, po której nastąpiło zlecenie określone przez Zamawiającego jako „Pilne” lub w terminie krótszym zadeklarowanym w ofercie wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne, muszą pod względem składu, wagi walorów smakowych, spełniać wszystkie parametry określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca, który zamierza przedstawić w ofercie produkt równoważny, zobowiązany jest przed złożeniem oferty zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy proponowany produkt spełnia warunek równoważności. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisanego dla danej części przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach