Przetargi.pl
Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła” oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38400 Krosno, ul. Fredry
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 368 311 , fax. 134 368 678
 • Data zamieszczenia: 2016-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
  ul. Fredry 12
  38400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 368 311, fax. 134 368 678
  REGON: 37037410700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła” oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła” oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych przez niewykwalifikowanych pracowników fizycznych (rozumieć przez to należy również przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi) zwane w dalszej części SIWZ „usługami segregacji/pracami porządkowymi”, pracujących: 1) w rozkładzie pracy zmianowej (trzy zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej od 20 do 27 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu. 2) w systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 7 do 9 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zniesienia pracy w porze nocnej. Miesięczne zapotrzebowanie na ilość godzin ww. usług przeliczonej odpowiednio na ilość stanowisk pracy zgłaszać będzie do Wykonawcy każdorazowo kierownik ZUO lub upoważniony pracownik. Szacowana liczba godzin w ramach realizacji zamówienia wynosi max 57 600 . Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 20 osób – wykonujących usługę segregacji/prac porządkowych w trakcie realizacji zamówienia.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach