Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego - 60 szt. czytników ebook na potrzeby realizacji Projektu Innowacyjny uczeń, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Zadanie zarejestrowano pod nr : 4/IU/2014

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6783378 , fax. 042 6780798
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. Kopcińskiego 29 29
  90-142 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6783378, fax. 042 6780798
  REGON: 47139038700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego - 60 szt. czytników ebook na potrzeby realizacji Projektu Innowacyjny uczeń, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Zadanie zarejestrowano pod nr : 4/IU/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego nieużywanego, nierefabrykowanego i nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu elektronicznego obejmującego 60 szt. czytników ebook - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (patrz ust. 2) oraz na warunkach stawianych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Innowacyjny uczeń (dalej: Projekt). Zamawiający informuje, iż w związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE, zastrzega sobie prawo do niezrealizowania z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, całości (np. w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją pośredniczącą lub nie otrzymania transzy środków finansowych na konto projektu) lub części zamówienia bez prawa regresu ze strony Wykonawcy. Opis przedmiotu zamówienia: Czytniki ebook - 60 sztuk. Nie dopuszcza się wariantowości oferowanych produktów: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 60 jednakowych modeli czytników ebook spełniających wszystkie parametry techniczne i wymagania określone szczegółowo poniżej: Minimalne parametry techniczne oferowanych urządzeń; Ekran- wyświetlacz co najmniej 5 cali, rozdzielczość minimum 800x600 pikseli, technologia e-papieru; Pamięć wbudowana - minimalne parametry: co najmniej 2GB wbudowanej pamięci;Obsługa dodatkowej pamięci (karty pamięci)- Wbudowany czytnik MicroSD; Menu w języku Polskim; Obsługa formatów plików - co najmniej: .txt; .epub; .pdf; .fb2; .pdb; .rtf; Złącze USB lub mikro USB- w załączeniu odpowiedni przewód umożliwiający ładowanie urządzenia; Gwarancja: Producenta co najmniej 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wckp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach