Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w terenach zamkniętych

Gmina Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg

 • Adres: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5/11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 61-63-961 , fax. (044) 61-63-960
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wola Krzysztoporska
  ul. Kościuszki 5/11 5/11
  97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie
  tel. (044) 61-63-961, fax. (044) 61-63-960
  REGON: 59064790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola-krzysztoporska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w terenach zamkniętych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Gminy Wola Krzysztoporska dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w terenach zamkniętych: 1)odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 140 mm - od punktu u27 do punktu g1 (plus odcinek od punktu g1 do krawędzi asfaltu jezdni na dz.99/2) w miejscowości Wygoda, gmina Wola Krzysztoporska, w tym odcinek 80m w rurze przewiertowej fi 225mm - pod drogą krajową A1, 2)odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 225mm w rurze przewiertowej fi 355mm w km 12+114 pod torami PKP w miejscowości Wola Krzysztoporska - działka nr 813/9, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska. Zakres robót obejmuje w szczególności: Odnośnie odcinka pod drogą krajową A1: Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać rurą fi 140mm PE SDR 11 - długość ok.210m - w pasie przewidzianym pod rozbudowę A1, natomiast pod istniejącą drogą krajową A1 w km 355+853 - przewiertem sterowanym - rura fi 315mm PEHD - długość 80m. Zakres przewidywanych robót: 1)roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu; 2)wykonanie odcinka kanalizacji tłocznej sanitarnej tłocznej fi 140 mm - od punktu u27 do punktu g1 (+ odcinek odpunktu g1 do krawędzi asfaltu jezdni na dz.99/2) ; 3)Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwych instytucji zajęcia pasa drogowego oraz pokryć koszty jego zajęcia, Zasady prowadzenie robót w pasie drogi A1 określi szczegółowo umowa użyczenia terenu, o którą należy wystąpić do GDDKiA - Rejon w Radomsku. Odnośnie odcinka pod torami PKP Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać wraz ze studniami S1 i S2, zlokalizowanymi poza terenem kolejowym zamkniętym, objętymi pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego - dec.nr 219/2010. Zakres przewidywanych robót: 1)roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem istniejącego wodociągu; 2)wykonanie odcinka kanalizacji tłocznej z rur fi 225mm w rurze przewiertowej PE SDR 11 fi 355mm metodą przewiertu sterowanego - odcinek długości 62m; 3)wybudowanie studni S1 I S2 z kręgów betonowych fi 1200 łączonych na uszczelkę, przykrycie pokrywą żelbetową fi 1200mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego; zamontowanie stopni włazowych żeliwnych; wykonanie izolacji; 4)prace w terenie kolejowym zamkniętym można rozpocząć po uzgodnieniu z zarządzającym terem PKP i protokolarnym przekazaniu terenu przez PKP; zasady współpracy określa pismo IZDK-505-81/2008 z dnia 02.10.2008r., którego termin ważności przedłużono do dnia 16.07.2016r.pismem IZDK-505-81.1./2008/2014 z dnia 17.07.2014r.; zakończenie robót zgłosić do Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi; opłata za prowadzenie robót w terenie kolejowym wynosi 5,60 zł/m2 /dobę za wynajęcie terenu PKP na czas budowy; 5)dokumentację geodezyjno - kartograficzną, sporządzoną w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w części dotyczącej terenu PKP, należy przekazać do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Geodezji w Warszawie, ul.Targowa 74 w celu naniesienia na mapę kolejową zasadniczą. 1.2. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekty budowlano-wykonawcze Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Przedmiary robót załączone są pomocniczo, stanowić mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, projektu budowlanego, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania w/w inwestycji wraz z koniecznymi badaniami i próbami oraz inwentaryzacją geodezyjną. CPV 45 23 24 11 - 6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 1.3. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym: a)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowych Zasobów Geodezyjnych, b)sporządzenie planu BIOZ; c)opracowanie projektu organizacji ruchu przed przystąpieniem do realizacji robót, d)zabezpieczenie występujących w terenie znaków geodezyjnych (graniczniki i punkty osnowy geodezyjnej), a w przypadku uszkodzenia ich odtworzenie, e)uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, dokumentów itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia, f)oznakowanie robót, g)zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg na czas prowadzenia robót, h)składowanie i wywóz odpadów powstających w trakcie realizacji robót. 1.4. Zakres zamówienia obejmuje również elementy nie ujęte niniejszej SIWZ z załącznikami, ale konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 1.5. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi inwestycji i uwzględnił je w wynagrodzeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, projektu budowlanego, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania w/w inwestycji wraz z koniecznymi badaniami i próbami oraz inwentaryzacją geodezyjną. 1.6. Roboty powinny być wykonane zgodnie z SIWZ oraz zaleceniami Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego robót. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 8. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 10.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 10.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 10.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych. 11.1. Wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ z załącznikami, w szczególności w dokumentacji projektowej, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów należy traktować jedynie jako propozycje Zamawiającego. 11.2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami. 11.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami pod warunkiem zapewnienia parametrów równoważnych do opisanych w dokumentacji. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w każdym przypadku, kiedy opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów doniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 13. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324116
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Filia w Woli Krzysztoporskiej nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 z adnotacją: wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej, UZP.271.1.15.2014, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie: do dnia składania ofert do godz. 12:00. 3. W zakresie pkt od 2) do 5) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wola-krzysztoporska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach