Przetargi.pl
Zakup i dostawa serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Prokuratura Okręgowa w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. J. Malczewskiego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3680700 do 05 , fax. 048 3680752
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Radomiu
  ul. J. Malczewskiego 7 7
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3680700 do 05, fax. 048 3680752
  REGON: 00056967400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwera oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - serwera - 1 szt. - drukarek - 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach