Przetargi.pl
Wykonanie przyłączą cieplnego z sieci miejskiej do węzła cieplnego w adaptowanym pomieszczeniu piwnicznym, wybudowanie węzła cieplnego, doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, w ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 111 w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6799959,5940724 , fax. 22 679 99 59
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  ul. Gościeradowska 5 5
  03-535 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6799959,5940724, fax. 22 679 99 59
  REGON: 01645180700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłączą cieplnego z sieci miejskiej do węzła cieplnego w adaptowanym pomieszczeniu piwnicznym, wybudowanie węzła cieplnego, doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, w ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 111 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przyłączą cieplnego z sieci miejskiej do węzła cieplnego w adaptowanym pomieszczeniu piwnicznym, wybudowanie węzła cieplnego, doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, w ciepłą wodę użytkową wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 111 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości nie większej niż 3% tj.: 7 500,00 złotych, w terminie do dnia 31.10.2013 r. do godz. 1000.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zgntargowek.bip.um.warszawa.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach