Przetargi.pl
Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2704 027 , fax. 0-63 2704 027
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
  ul. Żwirki i Wigury 55
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2704 027, fax. 0-63 2704 027
  REGON: 31156216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slesin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu z biomasy na potrzeby ogrzewania budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie mieszczących się : a) przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie, b) przy ul. Młodzieżowej 1 w Ślesinie. Szacowana ilość 350 ton. 1) Wymagane parametry minimalne peletu ( z drewna iglastego): - wartość opałowa min. 17,5 MJ/kg, - zawartość popiołu do 0,9 %, - zawartość wilgoci całkowitej do 7,5% - średnica do 10 mm Proponowany pellet powinien odpowiadać normom certyfikatu DIN PLUS lub ENPLUS. Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny : - nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki (zgodnie z § 2, pkt 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. Dz. U. z 2018r., poz. 680) - nie będzie zawierał w sobie substancji nie biodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie zawierał w sobie dodatków nie biodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia; - nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia; 4. Ilość stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga dostarczania przedmiotu zamówienia w big bagach. 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia osób ( min.2 ) do rozładunku przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty- wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ b) wypełniony formularz cenowy- wg załącznika nr 1a do niniejszej SIWZ c) pełnomocnictwo ( o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP. wg załącznika nr 3 do SIWZ, które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej : www.slesin.pl Informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach