Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową.

Gmina Ślesin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 704 011 , fax. 632 704 198
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ślesin
  ul. Kleczewska 15
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 704 011, fax. 632 704 198
  REGON: 53110500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.slesin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową 2.Zakres inwestycji obejmuje m.in.: - wykonanie wyburzeń i zamurowani w części istniejącej, - prace ziemne- wykopy pod fundamenty szybu windy, - wykonanie szybu windy, - wykonanie ścian działowych, rozbiórka schodów wewnętrznych i wykonanie w tym miejscu stropu nad piwnicą, - wykonanie stropodachu i szybu windy, - montaż okien i drzwi, - wykonanie izolacji i posadzek, - wykonanie robót instalacyjnych ( instalacje elektryczne, wod.-kan. oraz podłączenia do instalacji przyłączy i kotłowni, wentylacji) - zakup i montaż windy, - wykonanie prac wykończeniowych 3 Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym i STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110,650,1000 i 1669). 4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na oprocentowane konto w Banku: Bank Spółdzielczy w Ślesinie - Nr 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z adnotacją Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie- opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib. 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 3) kwotę gwarancji (poręczenia), 4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp ( art.46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty- wg załącznika nr 1 do SIWZ b) wypełnione zestawienie elementów rozliczeniowych- wg załącznika nr 2 do SIWZ c) oświadczenie o zastosowanych materiałach- wg załącznika nr 7 d) pełnomocnictwo ( o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu f) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium g)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca składa je w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.umig.slesin. pl informacji "z otwarcia ofert".

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach