Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Wierzbięcin 50
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 107 95 , fax. 91 39 107 95
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
  Wierzbięcin 50 50
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 107 95, fax. 91 39 107 95
  REGON: 00122298400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie w ilości 8 m3 (osiem metrów sześciennych) w jednorazowej dostawie. Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach